โรงงาน

การผลิต


หมอนและที่นอนยางพาราที่รอการบรรจุ

การบรรจุเพื่อเตรียมจำหน่าย


จัดส่งไปยังลูกค้า